Školení Práce ve výškách

V každé společnosti je nutné zajišťovat podmínky spojené s bezpečností osob na pracovištích, prováděním kontrol a technického zajištění pracovních procesů a technologických postupů. Všude, na každém pracovišti je nutno vyhledat rizika a dostupnými prostředky je odstranit, nebo alespoň snížit.

Pro koho?

Školení Práce ve výškách je určeno pro všechny zaměstnance, kteří pracují na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Školení musí absolvovat všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní pozici, kteří budou provádět, řídit nebo kontrolovat provádění prací ve výškách nebo nad volnými hloubkami.

Jak často?

Školení zaměstnanců se provádí před prováděním prací na pracovištích. Školení se opakuje nejméně jednou za dva roky, pokud zaměstnavatel ve svém vnitřním předpise a v souladu se Zákoníkem práce § 103, odst. 3, neurčí jinou lhůtu pro opakované školení.

Legislativa

Školení je určeno pro všechny zaměstnance či vedoucí pracovníky v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.