Školení BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci)

V každé společnosti je nutné zajišťovat podmínky spojené s bezpečností osob na pracovištích, prováděním kontrol a technického zajištění pracovních procesů a technologických postupů. Všude, na každém pracovišti je nutno vyhledat rizika a dostupnými prostředky je odstranit, nebo alespoň snížit.

Pro koho?

Školení BOZP je určeno pro všechny zaměstnance. Je rozděleno na 2 samostatná školení:

  • pro zaměstnance
  • pro vedoucí pracovníky

Jak často?

Školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance či vedoucího pracovníka.

  • Zaměstnanci - školení se opakuje nejméně jednou za dva roky
  • Vedoucí pracovník - školení se opakuje nejméně jednou za tři roky

Obecné doporučení je školení opakovat alespoň 1x ročně. Zaměstnavatel může ve svém vnitřním předpise určit jinou lhůtu pro opakované školení.

Legislativa

Školení je určeno pro všechny zaměstnance či vedoucí pracovníky v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.