Školení Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

Toto školení osvětluje pojmy o chemických látkách a chemických směsích, nakládání s těmito ltkami a směsmi, a dodržování zásad vedení dokumentace tzv. bezpečnostních listů.

Pro koho?

Školení Nakládání s chemickými látkami je určeno pro všechny zaměstnance, kteří nakládají či jinak manipulují s chemickými látkami a chemickými směsmi.

Jak často?

Školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Je doporučeno školení opakovat 1x ročně.

Legislativa

Školení je určeno pro všechny zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.